Top 2 - Bestsellery
 GOLDEN LADY BIZANTINO jak dwukolorowe kabaretki
cena 25.00 PLN
 Elite Lady Claire pończochy z koronkowym paskiem
cena 32.00 PLN

Regulamin

Regulamin dokonywania zakupów w sklepie www.elitelady.pl

 

Sklep internetowy działający pod adresem www.elitelady.pl, prowadzony jest przez

Alicję Romanowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "Almarko.pl" przy  ul. Czarnieckiego 42,  42-218 Częstochowa

 
adres do korespondencji elektronicznej: sklep@elitelady.pl lub sklep@almarko.pl

NIP                 573-123-76-76
REGON         152187905                                                                                                                          

Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=e1ea385c-57fb-4f79-b5f3-1d44ca599079

- zwaną dalej w treści regulaminu Sprzedawcą.

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.elitelady.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy  o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz jest zgodny z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827)

 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

1) warunki i zasady dokonywania rejestracji oraz składania drogą elektroniczną zamówień             w ramach sklepu internetowego;

2) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.

3) procedury reklamacji i odstąpienia od umowy

 Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.elitelady.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. W toku rejestracji na stronie lub składania zamówienia Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu. Strony związane są wersją Regulaminu obowiązującą w momencie złożenia zamówienia, ewentualne zmiany w Regulaminie nie kształtują praw konsumenta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.

Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny                          z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

Poprawne korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

- przeglądarki internetowe :  Mozilla Firefox 8.0 lub nowsza,  Internet Explorer 8.0 lub nowsza,  Opera, GoogleChrome

- optymalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

§ 2 Oferta

Nabywcą może być osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych lub osoba prawna.

Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

Koszty dostawy dostępne są na stronie: http://www.elitelady.pl/informacje/koszt_wysylki

Sprzedawca nie stosuje żadnych domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

Ceny mogą ulec zmianie. Jeśli zmiana taka dotyczy towarów zamówionych przez Klienta sklepu, jest on o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie. Cena podana              w potwierdzeniu zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy.

Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani przez obsługę sklepu.

 Oferta ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3 Procedura zawarcia umowy sprzedaży

Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie www.elitelady.pl lub pocztą elektroniczną, - 24 h na dobę, w każdym dniu tygodnia.

Warunkiem złożenia zamówienia przez formularz w sklepie internetowym jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.

W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

1)      Przedmiotu zamówienia                                                                  ,                   

2) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują)                           ,
3) wybranej metody płatności

 Wysłane przez Klienta zamówienie za pomocą przycisku "Zamawiam i płacę" stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży i zobowiązanie dokonania zapłaty.

Zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedawcę telefonicznie lub pocztą elektroniczną  w ciągu 24 godzin w dni robocze.

W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny numer telefonu lub adres e-mail) w ciągu 5 dni roboczych, zostanie ono anulowane.

Umowę uważa się za zawartą z momentem potwierdzenia, o którym mowa powyżej.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy następuje poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz dokumentu sprzedaży

 

§ 4 Metody płatności i dostawa

Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem na konto Sprzedawcy, kartą kredytową lub gotówką za pobraniem. Zamówienia które nie zostaną opłacone w ciągu 7 dni będą anulowane Każda transakcja potwierdzana jest paragonem fiskalnym bądź w przypadku wyrażenia wcześniej takiej chęci, fakturą VAT. Faktury na zrealizowane zamówienia wystawiamy w formie elektronicznej w formacie .pdf i wysyłamy na adres e-mail wskazany przez zamawiającego w formularzu zamówienia. (Zgodnie z rozdziałem 4 paragraf 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. wystawioną fakturę należy wydrukować i jest ona ważna bez podpisów odbiorcy oraz wystawiającego). Z chwilą zaakceptowania niniejszego regulaminu kupujący akceptuje otrzymanie faktury VAT w w/w formie.

Oferowany towar dostarczamy za pomocą Poczty Polskiej lub przez firmę kurierską, udostępniamy też do odbioru przez klienta w siedzibie firmy. Przesyłki są ubezpieczone i bezpieczne. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych liczonych od dnia następnego po wpłynięciu środków na nasze konto, przy czym uwzględnione są tylko dni robocze. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta ma on prawo sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, należy spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta. Po sporządzeniu protokołu należy przesłać informację o zaistniałej sytuacji możliwie jak najprędzej na adres e-mail sklep@elitelady.pl Sporządzenie protokołu przyspieszy i ułatwi proces reklamacji szkody transportowej. Zgodnie z art. 76 prawa przewozowego: Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,

2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,

3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,

4) szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz  udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem

 

§ 5 Procedury reklamacji i odstąpienia od umowy

 

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym w szczególności art. 556 – 576 [rękojmia].

Sprzedawca  przestrzega obowiązku dostarczania towarów bez wad.

Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną.
Wada fizyczna polega na niezgodności produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy towar nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć,  bądź nie ma właściwości, o których Klient został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, lub nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, ewentualnie został wydany  kupującemu w stanie niezupełnym.
Wada prawna polegać na tym, że kupiony przez Klienta towar jest własnością osoby trzeciej, lub jest obciążony prawem osoby trzeciej albo  cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z działań:
1) wymiany towaru na nowy;
2) naprawy towaru;
3) obniżenia ceny;
4) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Wybór żądania zależy od Klienta. Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie, z uwzględnieniem następujących okoliczności:
1) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
2) charakter wady – istotna czy nieistotna;
3) to, czy towar był wcześniej reklamowany.

Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedawcy  albo w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już raz naprawiana. W tej sytuacji Klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

Sprzedawca musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, to jest nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli Sprzedawca nie dochowa tego terminu, Klient może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedawcy i upływu wyznaczonego terminu Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy Klienta. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, Klient powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najkorzystniej zrobić to w formie pisemnej. Należy opisać wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne Klient może przekazać Sprzedawcy bezpośrednio lub wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail sklep@almarko.pl

Na Sprzedawcy spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia                                   .
W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

Reklamowany towar należy przesłać na adres Sprzedawcy najtańszym środkiem transportu zapewniającym rzetelne dostarczenie przesyłki.

Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez Sprzedawcę.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać drogą  e-mailową na adres sklep@almarko.pl

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie – którego przykładowy wzór można znaleźć pod regulaminem - w terminie 14 dni, wysyłając je na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można również złożyć drogą elektroniczną, wysyłając na adres e-mail Sprzedawcy skan oświadczenia. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Sprzedawca za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta.  Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów Sprzedawca  może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku, gdy Klient dokonał zapłaty przy odbiorze, wskazane jest, aby wyraził zgodę na zwrot środków na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

Klient ma obowiązek zwrócić towar  Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech  i funkcjonowania rzeczy.

 

 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach umowy:
1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13.  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło  się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. W wypadku zwrotu niekompletnego bądź uszkodzonego Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Klienta odszkodowania na zasadach ogólnych.

W wypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta przedsiębiorca poświadczy na piśmie otrzymany zwrot świadczenia.

Akceptując Regulamin, Klient potwierdza otrzymanie informacji o prawie odstąpienia od umowy.

§ 6 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest: Sprzedawca.

Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego i Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883. Dane osobowe zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

 Dane osobowe Klienta chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Niezbędne dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje zamówienie. Sklep przetwarza wyłącznie dane konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora.

§ 7 Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,  Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania  jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu którego właścicielem jest Sprzedawca (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

 

Alicja Romanowska

ul. Czarnieckiego 42,  42-218 Częstochowa

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr . . . . . . . . . . . . . . . . zawartej dnia. . . . . . . . . . . . . . . .

Proszę o zwrot kwoty. . . . . . . . . . . . . . . . zł (słownie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
na konto nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zwracam w stanie niezmienionym towar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . otrzymany dnia . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                 Podpis konsumenta